BIKTEN

Föregående

 41 

Följande
Förlåtelsens ord till oss

I bikten förlåter Gud oss alla våra synder. I ljuset av Guds bud och Guds ord måste vi erkänna att vi har syndat mot honom i tankar, ord och gärningar. Guds kärlek ger oss mod att bekänna vår skuld.

Vi kan bekänna vår synd för Gud i den gemensamma gudstjänsten, vid personlig bikt eller i stilla bön. När samvetet plågar oss och inte ger oss någon ro, kan vi bikta oss för en präst eller en kristen medmänniska. Den som tar emot en personlig bikt har förbundit sig att tiga om det som sägs vid den personliga bikten.

Den som biktar sig får personligen ta till sig den försäkran om förlåtelse och tröst som avges vid bikten. Orden som uttalas till syndernas förlåtelse är vissa och sanna, ty Gud har lovat att de är hans egna ord. För Kristi skull utplånar Gud alla våra synder. Hans villkorslösa barmhärtighet gör oss fria och ger oss ett gott samvete.

Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. (Ps. 32:5)
Sedan andades Jesus på dem och sade: "Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden."
(Joh. 20:22-23)

VAD ÄR BIKT? SVAR:

Bikten består av två delar: den första innebär att man bekänner synderna, den andra att man tar emot avlösningen eller förlåtelsen av biktfadern som av Gud själv och inte tvivlar på detta, utan fullt och fast tror att synderna därigenom är förlåtna inför Gud i himlen.

VILKA SYNDER SKALL MAN DÅ BEKÄNNA?

För Gud skall vi bekänna alla synder, också dem som vi inte vet om, så som vi gör i bönen Fader vår. Men för biktfadern skall vi bekänna endast de synder som vi vet om och känner i hjärtat.

VILKA ÄR DE?

Pröva då ditt tillstånd inför de tio buden, du må sedan vara far, mor, son, dotter, husbonde, husmor eller tjänare. Har du varit olydig, otrogen, lat, häftig, otuktig, trätgirig, har du tillfogat någon smärta med ord eller handlingar, har du stulit, varit försumlig, varit slarvig eller vål- lat skada?

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 41 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bibeln, bikten...